โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19

** ประชาชน 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการเท่านั้น **

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

วิธีดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1

  • ขยายวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
  • สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท / คน / เดือน **สิทธิไม่สะสม
  • สิทธิรวมตลอดทั้งโครงการสูงสุด 1,200 บาท
  • ระยะเวลา 6 เดือน ( ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564)
  • ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน
  • ใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้า , ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3

ระยะที่ 2

  • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท
  • จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป)
  • ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน

ระยะที่ 3

  • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
   • จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
   • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565
    (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป)
   • รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
   • ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ เช่น
    –  ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
    –  ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้
    –  ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้)
    –  ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น
  • หากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ ประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
   • ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ ระยะที่ 3 และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัส

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน วงเงินคงเหลือและปลดล็อครหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชน โทร. 02-111-1122 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  โทร : 02 273 9020 ต่อ 3514, 3513