โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19

** ประชาชน 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการเท่านั้น **

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้

ระยะเวลาโครงการ

 • ระยะที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 สิ้นสุดโครงการแล้ว
 • ระยะที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564 สิ้นสุดโครงการแล้ว
 • ระยะที่ 3 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 สิ้นสุดโครงการแล้ว
 • ระยะที่ 4 กุมภาพันธ์ –  เมษายน 2565 สิ้นสุดโครงการแล้ว
 • ระยะที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2565

วิธีดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1 และ 2

  • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 โดย
   –  กลุ่มที่ได้ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเดือนละ 800 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
   –  กลุ่มที่ได้ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเดือนละ 700 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 

ระยะที่ 3

  • สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท / คน / เดือน **สิทธิไม่สะสม
  • สิทธิรวมตลอดทั้งโครงการสูงสุด 1,200 บาท
  • ระยะเวลา 6 เดือน ( ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564)
  • ใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้า , ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3

ระยะที่ 4 

  • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4
  • จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (เงินเข้าทุกวันที่ 1)
  • กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้
  • เป็นวงเงินรวม 8,071 ล้านบาท ให้แก่ผู้มีบัตรฯ จำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน โดยจะใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ระยะที่ 5

  • ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
   • จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
   • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป)
   • รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  • หากผู้มีบัตรฯ ประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
   • จะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตรฯ โดยขอให้นำบัตรฯ มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. (ปิดตามเวลาราชการ)
   • โดยการคืนบัตรฯ ดังกล่าว ผู้มีบัตรฯ จะไม่สามารถกลับมาขอรับบัตรฯ ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และ 2561 ได้อีก
   • นอกจากนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียนและสิทธิคงเหลือภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  โทร : 02 273 9020 ต่อ 3514, 3513
 • การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  โทร : 02-109-2345
  เวลาทำการ : จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ
  โทร : 02-109-2345 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง