ประกาศความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

       ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) กำกับดูแลโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Permanent Secretary Office of Ministry of Digital Economy and Society) 

       ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ติดต่อและใช้บริการทุกท่าน และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จะดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความหมาย

       “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ -นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail Address และ Cookie ID เป็นต้น

       “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เก็บรวบรวม นำมาใช้ หรือเปิดเผย จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของบริการที่ท่านใช้หรือติดต่อ โดยทั่วไป ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นโดยตรง และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

       ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

  • เพื่อให้บริการด้านข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและตรงตามความต้องการ
  • เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ การประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการติดตามผล
  • เพื่อสอบถาม ประเมินความเข้าใจ ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  • เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
  • เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมตามกิจกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณหรือที่เกี่ยวข้อง
  2. ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จะมีระยะเวลาการเก็บรักษาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง สำรวจความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และการดำเนินการอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
  2. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรืออำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือภาระผูกพันตามสัญญาหรือกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ในกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติในขอบเขตงานของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เป็นต้น สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ ห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมและกิจการที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้ ดังนี้

  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
  • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

       ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์กรอกข้อมูลได้มีการจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์

การใช้คุกกี้(Cookies)

       “คุกกี้”คือข้อมูลที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้“คุกกี้”ก็จะทำให้เว็บไซต์ GCC 1111 สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการ จะทำการลบ “คุกกี้”นั้นเสียหรือไม่อนุญาตให้“คุกกี้”นั้นทำงานอีกต่อไป

       หากท่านเลือกใช้“คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะชมหรือ เยี่ยมชม

       ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะนำข้อมูลที่“คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ต่อไป

การปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว

       ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจทำการ ทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย รวมถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ

       ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการใช้บริการของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัว และการติดต่อกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

       ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ โดยท่านสามารถติดต่อกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่อยู่ที่ปรากฎข้างล่างนี้

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
120 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 1111 อีเมล์ contact_1111@gcc.go.th