การเปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรทอง

การเปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรทอง

 • การเปลี่ยนสถานพยาบาลจากบัตรทองจะสามารถขอเปลี่ยนได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ เริ่มต้น 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป )
 • หลังจากย้ายสิทธิแล้ว จะใช้ระยะเวลา 15-30 วัน โดยสิทธิจะปรับอัตโนมัติทุกวันที่ 15 กับ 28 ของเดือน 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1. กรณีพักอาศัยอยู่ตรงตามที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (กรณีเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ สูติบัตร)

2. กรณีพักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (กรณีเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ สูติบัตร)
 • ทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน
 • แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงของเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  • หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำชุมชน
  • หนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

หมายเหตุ กรณีให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทน ต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย

สถานที่ติดต่อ

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัย (ตามรายชื่อสำนักงานเขตทั้ง 19 แห่งที่กำหนด) ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://bkk.nhso.go.th 
 • ต่างจังหวัดติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll Up