แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ

มี 2 กรณี

 1. กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง
 2. กรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

กำหนดการลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน

กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง

กรณีคนต่างด้าวไม่มีนายจ้าง

เอกสารที่ต้องใช้แสดงตนของคนต่างด้าว

ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อที่ 1 การขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงาน ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63

 1. เอกสารที่ทางราชการไทยหรือราชการของประเทศต้นทางออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคนต่างด้าว (เฉพาะกรณีมีเอกสารหลักฐาน) โดยเลือกเพียงอย่างเดียว (เอกสารหมดอายุก็สามารถแนบได้)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง passport
  • สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว TD
  • สำเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci
  • สำเนาบัตรผ่านแดน Border pass
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง (บัตรสีชมพู)
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นที่ประเทศต้นทางออกให้
  • เอกสารอื่น ที่แสดงความเป็นคนของชาตินั้นๆ
 2. รูปถ่ายของคนต่างด้าว (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกเห็นหน้าชัดเจน) 2 นิ้ว

ภาพอธิบายเพิ่มเติม

Scroll Up