ครม. เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการตรวจหาโรคโควิด19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64

ครม.เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการตรวจหาโรคโควิด19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64

           คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงแรงงาน เสนอขยายเวลาดำเนินการตรวจหาโรคโควิด19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของที่ประชุมคบต. พบบางส่วนอาจไม่สามารถดำเนินการตรวจหาโรคโควิด19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ได้ทันกำหนดภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้าง/สถานประกอบการมีแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการได้ต่อไปจึงขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจโควิด19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) จากเดิมภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และในส่วนขั้นตอนอื่นให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเดิม

 


 

           นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์แรงงานต่างด้าวของที่ประชุมคบต. พบบางส่วนอาจไม่สามารถดำเนินการตรวจหาโรคโควิด19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ได้ทันกำหนดภายในวันที่ 16 เม.ย. 64 ดังนั้น เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้าง/สถานประกอบการมีแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการได้ต่อไป โดยคนต่างด้าวดังกล่าวก็อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด19 รวมถึงบริหารจัดการคนต่างด้าวที่ลักลอบอยู่ในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจโควิด19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) จากเดิมภายในวันที่ 16 เม.ย. 64 เป็นวันที่ 16 มิ.ย. 64 และในส่วนขั้นตอนอื่นให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเดิม

           ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ วันที่ 5 เม.ย. 64 พบว่ามีคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโควิด19 และขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแล้วประมาณ 170,000 คน และมีคนต่างด้าวที่ผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้วประมาณ 422,000 คน จากคนต่างด้าวลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 654,864คน ซึ่งประเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่สามารถดำเนินการทันตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการพาคนต่างด้าว นัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด เนื่องจากจะไม่มีการผ่อนผันเพื่อขยายเวลาดำเนินการอีกต่อไป ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ กรมการจัดหางานจะตรวจสอบ และดำเนินคดีอย่างจริงจัง

           “สำหรับผู้ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ” นายไพโรจน์ฯ กล่าว

 


 

ที่มา : https://www.mol.go.th/news/รมว-แรงงาน-เผยครม-เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด-19-และตรวจอัตลักษณ์เพิ่ม-2-เดือน/

Scroll Up