เยียวยา COVID-19 : แรงงานนอกระบบ 5,000 บ. (3เดือน)

          มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รัฐจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน แก่ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้แต่ละราย หนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนต่อหนึ่งสิทธิ โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป

          โดยผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
 • ผู้สูงอายุ และ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 , 40
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายยังไม่ครบ 6 เดือน
 
 • ผู้ว่างงานซึ่งไม่ได้ทำงานอยู่แล้ว
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม
 • นักเรียน/นักศึกษา (เรียนเป็นหลัก ไม่ใช่แรงงาน)
 • เกษตรกร (รัฐเตรียมให้ความช่วยเหลืออยู่)
 • อาชีพหรือธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เช่น คนงานก่อสร้าง ค้าขายออนไลน์  โปรแกรมเมอร์

**อ่านเพิ่มเติม ใครบ้าง? หมดสิทธิ์รับ 5,000 บาท

  • หมายเหตุ
   • ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับสิทธิทุกคนจะต้องแจ้งรายละเอียดผลกระทบ พิสูจน์หรือยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่า ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้น จะแจ้งในเว็บไซต์ที่เปิดลงทะเบียน
   • ระบบจะตรวจสอบข้อมูล คัดกรองผู้มีสิทธิ และแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วัน

สิ่งที่ต้องมี

 • มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้
 • หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ** ประชาชนไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เนื่องจากในขั้นตอนการจ่ายเงิน กระทรวงการคลังสามารถโอนเงินไปได้ทุกธนาคารที่มีบัญชีอยู่แล้วและได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีเงื่อนไขเพียงชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้
 • นอกจากนี้ สามารถเลือกให้โอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนก็ได้ โดยประชาชนจะได้รับเงินเร็วที่สุด 7 วันทำการหลังจากการลงทะเบียนและตรวจสอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด

 

หลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

ลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
 • เวลา 06.00 – 23.59 น. ของทุกวัน (เริ่ม 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)
 • หมดเวลาลงทะเบียน 22 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
 • หลังจากนั้นระบบจะส่งผลการตรวจสอบผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วัน โดยจะแบ่งเป็น 3 กรณี คือ
 • กรณีที่ได้รับสิทธิ ไม่มีปัญหา ก็จะส่ง SMS ยืนยันว่า ท่านได้รับสิทธิ์ และระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้
 • รายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ก็จะแจ้งสาเหตุว่า ไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด เช่น อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม
 • รายที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ก็จะระบุข้อมูลที่ต้องยื่นเพิ่มพร้อมช่องทาง
  ทั้งนี้ ในรายที่ถูกปฏิเสธการรับสิทธิ์ ระบบจะสามารถให้อุทธรณ์เพื่อของรับสิทธิ์ได้ ว่าข้อมูลที่ตรวจสอบมีความผิดพลาดในส่วนไหน และจะส่งเป็น SMS พร้อมช่องทางยื่นเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นกัน

ระยะเวลาการจ่ายเงิน

 • 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

หมายเหตุ มติ ครม. 7 เมษายน และ 21 เมษายน 2563  ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบคนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย. – ก.ย.2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท เป็นจำนวน 14 ล้านคน

.

ช่องทางการรับเงินเยียวยา

 • หมายเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น (ทุกธนาคาร)

การอุทธรณ์กรณีมาตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาท

 • สำหรับ ผู้ไม่ผ่านการคัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บ.
 • สามารถยื่นขอรับการทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 20 เม.ย. 63
 • รับอุทธรณ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com
 • ไม่รับยื่นเอกสาร ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อสถาบันการเงินหรือหน่วยราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สอบถามเพิ่มเติม

 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  02-273-9020 ต่อ 3421-25 3427 3429-30 และ 3572
Scroll Up