เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

เกษตรกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทสัตว์ป่า โดย สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 

  • สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวด
  • สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ หรือจำนวนประชากร ของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
  • สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ เป็นการกำหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดใดที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
  • สัตว์ป่าควบคุม กำหนดโดยประกาศของรัฐมนตรี เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

การขออนุญาต

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับความผิดด้านสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

  • สายด่วน 1362 สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • แจ้งผ่าน ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง (@DNP.WILDHAWK) ซึ่งปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าโดยตรง
  • แจ้งผ่าน บก.ปทส. Greencop (@NEDPolice) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม