มาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เป้าหมายรวม

 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย

เป้าหมายในระยะแรก 

 • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย

เป้าหมายในระยะที่ 2

 • เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนจำนวน 1.57 ล้านราย

 • บุคคลในครัวเรือนคนใดคนนึงหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกร
 • กำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน  ต้องประกอบกิจกรรมดังนี้
  1. ทำนา หรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
  2. ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด หรือ ปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
  3. ปลูกไม้ผลยืนต้น หรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่และจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
  4. ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
  5. เลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
  6. เลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
  7. เลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
  8. เลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
  9. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  10. ทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
  11. ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
  12. เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ ซึ่งหมายถึง เลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
  13. ประกอบการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1 – 12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป

หมายเหตุ : การขึ้นทะเบียนแบ่งเป็นแต่ละประเภทเกษตรกรรมที่เกษตรกรได้ทำไว้ว่าไปลงทะเบียนที่ไหน

1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช

 • ผู้ปลูกพืช เช่น การทำนา ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้  สวนผลไม้ ทำไร่ ปลูกพืชไม่ใช้ดิน
  • หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สวนยางพารา 
  • หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก 

 • การทำฟาร์มปศุสัตว์ การทำฟาร์มโคนม การทำฟาร์มหมู การทำฟาร์มสัตว์ปีก การทำฟาร์มแกะ
 • หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ

 • การเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ำ การจับสัตว์น้ำ
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. การป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า

 • เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรฯ ในครั้งนี้

หมายเหตุ : เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

กสิกรรม/เกษตรกร

 • กระทรวงการคลัง อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง
 • ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
 • จำนวน 10 ล้านครัวเรือน โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 • ตรวจสอบสถานะเกษตรกรของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th 
 • เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา
 • กรณีเป็นเกษตรกร ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล แสดงว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ตรวจสอบที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมง ปศุสัตว์ หรือ การยางแห่งประเทศไทย
 • ให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook เท่านั้น โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งาน Application หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นทะเบียนไว้แทนเลขทะเบียนเกษตรกรได้เช่นกัน
 • การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูกหลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ แล้ว
  • หลังจากปลูก 15 วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือ กรณีพืชอายุสั้น
  • แจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปี กรณีไม้ผล/ พืชยืนต้น
 • เกษตรกรที่ปรับปรุงปี 2562 แล้วแต่ปี 2563 ยังไม่มีการปลูกใหม่ให้ถือว่าปี 2562 เป็นปีล่าสุดไม่ต้องปรับปรุง ยกเว้นปี 2563 มีการเพาะปลูกใหม่ หลังเพาะปลูก 15 วันให้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน
 • เกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้
 • การยกเลิกสถานะผ่านทาง Application Farmbook (ปิดระบบการยกเลิกการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 22 เม.ย 63)

กรณีเกษตรกรรายใหม่ หรือ เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกแปลงใหม่ (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่)

 • เมื่อเกษตรกรทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่ในแบบฟอร์ม ทบก.01
 • แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน
 • นำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

หมายเหตุ การลงทะเบียนเกษตรกรผ่านสำนักเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือ แอปพลิเคชั่น Farmbook ต้องลงภายในวันที่ 15 พ.ค. 63

ปศุสัตว์

 • กระทรวงการคลัง อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง
 • ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน พ.ค. – ก.ค. 63

1. ทางเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives  เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วกดค้นหา

2. LINE Official กรมปศุสัตว์ : @dldthailand หรือ https://lin.ee/4uZSAjz

 • เข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร” ด้านล่าง 
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • หาก #เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ ”มีชื่ออยู่ในทะเบียน” สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อขอ username และรหัสผ่าน หรือหากต้องการขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน
 • หาก #ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ “ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”  

1. เกษตรกรรายใหม่

 • นำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

2. เกษตรกรรายเดิม

 • ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
 • การยกเลิกการเป็นเกษตรกร ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอแจ้งยกเลิกการเป็นเกษตรกร 

ประมง

 • กระทรวงการคลัง อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง
 • ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน พ.ค. – ก.ค. 63

เอกสารหลักฐาน

 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • สำเนาเอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดิน
  • แผนที่ตั้งตำแหน่งของฟาร์ม (จุดพิกัดฟาร์ม)
  • แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (แบบ ทบ. 1-1)
 • กรณีเป็นนิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอและหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ยื่นคำขอ (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
  • สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน

สถานที่ติดต่อขอขึ้นทะเบียน

 • สำนักงานประมงจังหวัด
 • สำนักงานประมงอำเภอ
Scroll Up