แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”

          แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือ ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

          แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” สามารถสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

          แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ โดยคนไทยทุกคนสามารถลดการระบาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”และเช็คอินด้วยแอปนี้เมื่อเข้าสู่อาคารสถานที่ต่าง ๆ

วันที่เปิดให้ใช้งาน

 • วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด

iOSAndroid

ช่วยแพทย์

 • แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลการเดินทางและการเช็คอินในสถานที่ต่าง ๆ ของผู้ใช้
 • แสดงระดับความเสี่ยงของบุคคลนั้นได้แบบอัตโนมัติและเรียลไทม์
 • หากพบว่าผู้ใช้แอปที่มาขอรับบริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูง แพทย์ก็จะสามารถป้องกันตนเองได้อย่างพอเพียง
 • จัดลำดับความเร่งด่วนและวางมาตรการในการรักษาหรือส่งตรวจบุคคลผู้นั้นได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์
 • ทำให้ภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยประชาชน

 • ผู้ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” จะมีช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอัพเดตที่สุด ผ่านการตรวจสอบค่าสีความเสี่ยงของตนเอง
 • แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ช่วยแสดงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ละคน
 • ในอนาคตจะมีการแจ้งเตือนหากพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้แอป ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ผ่านมาอีกด้วย

ช่วยภาคธุรกิจ

 • ผู้ใช้แอป “หมอชนะ” ที่เป็นผู้ประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าห้างร้าน โรงงาน สถานที่ หรือธุรกิจใด ๆ จะสามารถขอตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้าหรือพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวางมาตรการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งย่อมจะช่วยให้การทำมาค้าขายหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติได้รวดเร็วกว่าเดิม
 • เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ/Morchana”
 • ทีมพัฒนาร่วมภาครัฐและเอกชน (“เรา”)ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/Morchana” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ และที่สำคัญ คือช่วยตัวท่านเอง ในการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • โดยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/Morchana” จะเก็บรวบรวมใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวัง
 • มีข้อมูลช่วยสังเกตพฤติกรรมของตัวเองว่าได้เข้าไปในสถานที่หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อให้ระมัดระวังตนเอง และดูแลคนรอบข้างได้
 • ช่วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในการสอบประวัติผู้ป่วย ช่วยให้สอบ ประวัติรวดเร็วขึ้น และรักษาพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น
 • เมื่อพบผู้ป่วย สามารถแจ้งเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อจากผู้ป่วยได้ทันที โดยไม่เสียเวลาค้นหา และให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ทันท่วงที เช่น ให้รีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
 • เมื่อต้องไปในที่สาธารณะ หรือที่ที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก เช่น ร้านค้า หรือตลาด จะมีข้อมูลช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงและช่วยดูแลผู้อื่นที่เข้าไปในสถานที่เดียวกัน

ข้อมูลที่เราจะรวบรวมจากท่านผ่านแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” เป็นข้อมูลสำคัญและจำเป็นเพื่อให้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”มีส่วนช่วยในการดูแลและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมจากท่านดังนี้

 • เบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ใช้ลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” 
 • ภาพถ่ายของท่าน ด้วยการเซลฟี่
 • อายุของท่าน
 • ที่อยู่ เฉพาะอำเภอและจังหวัดที่ท่านอยู่
 • ข้อมูลการ Check-in หรือตำแหน่งที่อยู่ Location ของท่าน
 • ข้อมูลการเข้าใกล้ผู้อื่นที่เก็บและคำนวณโดยแอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการสัมผัสโรค COVID-19 ตามแบบประเมินของโรงพยาบาล เช่น การเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรค COVID-19 ตามแบบประเมินของโรงพยาบาล เช่น อาการไข้
 • เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านเอง ว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสในการสัมผัสโรค COVID-19 หรือไม่ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงได้ทัน เช่น ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่เพิ่งพบผู้ป่วย เป็นต้น
 • เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำหรือกำหนดมาตรการป้องกันและดูแลตนเอง เช่น การให้ไปพบแพทย์ การกักตัว หรือเฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมตนเอง
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับประวัติการเข้าไปยังสถานที่หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสในการสัมผัสโรค COVID-19
 • เพื่อให้ท่านมีข้อมูลที่ให้แก่ผู้ให้บริการ ร้านค้า หรือเจ้าของสถานที่ ตามมาตรการในการคัดกรองผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่อาจเข้าไปใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว 

เมื่อดาวน์โหลด ตอบคำถามประเมินสุขภาพ เปิดแชร์โลเคชั่นและบลูทูธ ระบบจะแสดง QR Code แสดงค่าสีความเสี่ยงของแต่ละบุคคล รวมถึงเสนอแนะข้อปฎิบัติดูแลตนเอง 4 ระดับ ประกอบด้วย

 • สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำมาก ใช้ชีวิตตามปกติ แต่อย่าลืมทำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 • สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ก็ต้องระมัดระวังและทำตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 • สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง กักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน โดยเฝ้าระวังสำรวจอาการตัวเอง หากมีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที
 • สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก อาจเพราะมีอาการป่วย มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยงในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ คุณจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คทันที
 • ประชาชนทุกคน รู้ความเสี่ยงของตนเอง รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โดยดูจากค่าสีบนแอป ทำให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ได้รับคำแนะนำ และเข้ารับการตรวจรักษาได้ทันท่วงที
 • บุคลากรทางการแพทย์ สามารถคัดกรอง ทราบประวัติเสี่ยงผู้มารับการตรวจ ช่วยให้จัดการกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • หน่วยงานสาธารณสุข สามารถติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย และควบคุมการกระจายของโรคได้ดีขึ้น เพราะมีข้อมูลบันทึกการเดินทางที่ถูกต้องและเรียกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 • ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ให้บริการ ตรวจสอบผู้มาใช้บริการได้ เมื่อใช้ควบคู่กับมาตรการอื่นๆทางสาธารณสุข เช่น การกำหนดระยะห่าง จำนวนผู้ใช้บริการ การแจ้งผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัย ฯลฯ เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในสถานที่ของตน สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ ทำให้ธุรกิจและบริษัทสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ยุติ
 • สังคมและเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนและอาคารห้างร้านมีเครื่องมือในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทำให้ทุกฝ่ายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันและดำเนินกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจได้มากขึ้น ส่งผลให้สังคมและเศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

แอปหมอชนะจะมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ เพราะเป็นเครื่องมือช่วยเฝ้าระวังทางสุขภาพ เฝ้าระวังทางสังคม ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจะช่วยให้เราทุกคนกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อย่างปลอดภัยขึ้น แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะยังไม่ยุติ

 

หากมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ควบคู่ไปกับมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนด แอปหมอชนะจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยเฝ้าระวัง ต่อสู้ และควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์ได้มากขึ้น ช่วยให้สังคมเศรษฐกิจฟื้นตัวและเราทุกคนผ่านวิกฤตนี้ได้ในเร็ววัน

 • AOT ใช้ติดตามเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
 • DDC-Care ใช้ติดตามเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ป่วยในประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่กรมควบคุมโรคกำหนด
 • หมอชนะ ใช้สำหรับประชาชนทุกคน เป็นแอปที่ทำหน้าที่เหมือนอัพเดตข้อมูลการเดินทางประจำวันของผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงให้กับผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งหากระบบตรวจพบว่ามีประวัติการเดินทางที่เข้าใกล้หรือสัมผัสผู้ป่วยก็จะสามารถคัดกรอง ค้นหาย้อนหลัง แจ้งเตือน ให้คำแนะนำ และแจ้งให้ไปรับการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงที

     ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ใช้แอปหมอชนะ เพราะนอกจากจะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนผู้ใช้งานได้รับรู้ความเสี่ยงของตน และได้รับคำแนะนำ ตลอดจนการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีแล้ว การดาวน์โหลดใช้งานอย่างแพร่หลายในวงกว้าง จะทำให้มีข้อมูลในระบบมากเพียงพอที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทำงานติดตาม ควบคุม และต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น

• ความปลอดภัยของข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคล

 •  แอป “หมอชนะ” ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย และมุ่งประสิทธิผลในการคัดกรองความเสี่ยง โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล
 • การลงทะเบียนเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเป็นแบบนิรนาม โดยมีการถ่ายภาพของผู้ใช้แต่จะเก็บในโทรศัพท์ส่วนตัว
 • ส่วนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ จะถูกเก็บถูกเก็บแบบเข้ารหัส (encrypted) และเก็บแยกส่วนจากข้อมูลตำแหน่งประวัติการเดินทาง
 • โดยฐานข้อมูลนี้มีแต่กรมควบคุมโรคเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสเบอร์โทรศัพท์เพื่อนำไปใช้ติดต่อกลับไปยังผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงได้ ผู้ที่ได้ข้อมูลไปแต่ไม่มี private key ของกรมควบคุมโรคจะไม่สามารถเปิดข้อมูลดูได้

สิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ 

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มใช้งานและตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้แอปพลิเคชันนี้ โดยไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่น

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวม จะถูกนำไปใช้ และเปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3 เท่านั้น ดังนี้
  • ตัวท่านเอง
  • แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการสาธารณสุขและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
  • ทั้งนี้ เรามีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
 • ข้อมูลจะถูกลบทิ้งภายใน 30 วันหลังจากระบบเริ่มได้รับข้อมูล และข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งเมื่อผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบหรือทำให้ข้อมูลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เว้นแต่ในกรณีกฎหมายกำหนด โดยตลอดเวลาที่ข้อมูลอยู่ที่เรา
 • เราจะจัดเก็บข้อมูลและดูแลด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลหรือ หน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์

เรามีระบบการเก็บข้อมูลตำแหน่งกับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกเข้ารหัสและแยกส่วนกัน ทำให้มั่นได้ใจว่าข้อมูลการเดินทางและเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งกับระบบจะปลอดภัย และไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการอื่นที่นอกเหนือจากการติดตามและควบคุมโรคโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

การแบ่งผู้ใช้แอปพลิเคชันออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับความเสี่ยง

 • เพื่อดูแลให้คนในกลุ่มสีเขียว และสีเหลือง ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก และความเสี่ยงน้อย ได้ใช้ชีวิตตามปกติ
 • สถานที่ต่างๆ ห้างร้าน สถานบริการ สามารถให้บริการท่านได้อย่างปลอดภัย
 • หมอชนะจะทำงานกับทางกรมควบคุมโรค ในการดูแลคนในกลุ่มสีส้ม และกลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยง และความเสี่ยงสูงมาก  เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และทั่วถึง
 • และเมื่อท่านได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้ว เช่น คนในกลุ่มสีส้มได้ทำการกักตัวอยู่บ้านจนครบ 14 วัน ท่านก็จะกลับมาอยู่ในกลุ่มสีเขียวหรือเหลืองตามระดับความเสี่ยงที่ควรจะเป็นต่อไป

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และไม่สับสน ในช่วงของการเริ่มต้น หมอชนะจะมีสีที่แสดงถึงความเสี่ยง อ้างอิงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยจะมีทั้งสิ้น 4 สี ตามระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้

 

 

สีเขียว สำหรับ บุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำมาก

 • ไม่มีอาการป่วย
 • ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ
 • ไม่มีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 

 

สีเหลือง สำหรับ บุคคลที่มีความเสี่ยงน้อย

 • อาจจะมีอาการป่วยเช่นมีไข้ ไอ แต่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ และไม่มีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 • ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้ เมื่อท่านหมดอาการ ท่านก็จะกลับไปเป็นสีเขียว
 

 

สีส้ม สำหรับ บุคคลที่มีความเสี่ยง

 • เพราะเป็นคนที่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีอาการป่วย
 • ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้ ท่านจะต้องกักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวังถ้ามีอาการ ท่านควรรีบไปรพ.ทันที
 

 

สีแดง สำหรับ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมาก

 • ทั้งมีอาการป่วย และมีประวัติไปต่างประเทศ หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 • ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มนี้ ท่านจะต้องรีบไปรพ.ทันที

Static QR Code สำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่

QR code ของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 1. QR Code สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งจะแสดงค่าสีอยู่บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน
 2. Static QR Code สำหรับสถานที่ต่างๆ

QR Code สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

 • QR code ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแต่ละคนที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน จะสามารถใช้แทน Health ID ในการเข้าสถานที่ต่างๆได้ เนื่องจากมีสีที่ระบุให้ตามความเสี่ยงของแต่ละคน ซึ่งข้อมูลสีจะถูกเปลี่ยนโดยกรมควบคุมโรคโดยตรง
 • นอกจากช่วยจำแนกความเสี่ยงแล้ว ยังประโยชน์ในการพบแพทย์ เพราะถ้ามีอาการเบื้องต้นสามารถใช้ QR code มาแปลงเพื่อหาข้อมูลย้อนหลังของการเดินทางของผู้ใช้งานได้ว่าได้เดินทางไปเจอกับใครมาบ้าง

Static QR Code สำหรับสถานที่ต่างๆ

 •  Static QR Code สำหรับสถานที่ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับ ห้างร้าน ร้านค้า อาคารสถานที่ และสถานที่สาธารณะต่างๆ
  • เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
  • โดยเจ้าของสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน อาคารสำนักงาน บริษัทต่างๆ สามารถพิมพ์ Static QR code ขององค์กรไว้ที่ทางเข้าออก แล้วให้ผู้ที่ต้องการใช้สถานที่ช่วยกัน scan Static QR code เพื่อ เช็คอิน ก่อนเข้าพื้นที่
  • หากในภายหลังพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเคยมาที่สถานที่ดังกล่าว ข้อมูลที่ได้จากการเช็คอินนี้ จะช่วยทำให้ระบบสามารถแจ้งเตือนย้อนหลังไปยังผู้ใช้งานที่เคยเช็คอินที่จุดเดียวกันกับผู้ติดเชื้อได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 • การ เช็คอิน Static QR code จะยิ่งมีประโยชน์มากกับการใช้งานรถโดยสารสาธารณะ
  • ตัวอย่างเช่น รถตู้ เพราะสามารถติด Static QR Code ที่รถตู้แต่ละคัน
  • ถ้าผู้โดยสารกับพนักงานประจำรถทุกคนร่วมมือกัน Scan Static QR Code ก่อนขึ้นรถ ระบบก็จะสามารถตรวจสอบกลับมาได้ว่าใครขึ้นรถคันนั้นบ้าง
  • โดยโมเดลเดียวกันนี้ สามารถนำมาใช้ในระบบเดินทางสาธารณะแบบอื่นได้ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก เช่น รถไฟฟ้า รถใต้ดิน เรือโดยสาร แท็กซี่ ฯลฯ 

       จึงอยากขอความร่วมมือองค์กรและสถานที่ต่างๆในการ ติด Static QR Code ของแอปพลิเคชันหมอชนะ ก่อนที่จะให้ประชาชนเข้าสถานที่ หรือระบบการเดินทางโดยสารสาธารณะ และขอความร่วมมือผู้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการช่วยกัน Scan Static QR Code ของสถานที่หรือระบบโดยสารสาธารณะตามจุดต่างๆที่มีบริการด้วย

 • ผู้ประกอบการ ร้านค้า โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อย อาคารสำนักงาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐ สามารถเข้าไปสร้าง Static QR Code ให้กับสถานที่ของตนได้ที่ dgashopqr.morchana.in.th 
 • โดย login และรับ password ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของตน (OTP) เพื่อเข้าไปสร้าง Static QR code ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถสร้างได้มากกว่า 1 location เช่น  มีทางเข้าหลายทาง 
 • ดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพยนตร์โฆษณา ภาพนิ่ง และข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่ shorturl.at/afinT
 • ดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์คเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดเช็คอิน (POSM) เช่น Tent card หรือ Standee ได้ที่ shorturl.at/fmGQS
 • ในปัจจุบันระบบยังไม่ได้มีการพัฒนาในส่วนการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ กรณีพบว่าผู้ติดเชื้อไปยังสถานที่ของตน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เบอร์โทร 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 • http://www.morchana.in.th/
 • Facebook หมอชนะ
 • LINE Official: @ThaiAlert_Support
 • Email: contact@dga.or.th (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)

อื่น ๆ

Scroll Up