มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบ COVID-19 จากภาครัฐ​

มาตรการช่วยเหลือคนพิการ ในวิกฤต COVID-19

 1. ช่วยเหลือ : จ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท
  • เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว
 2. พักหนี้ : พักชำระหนี้เงินกู้คนพิการ
  • พักชำระหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนาน 12 เดือน ตั้งแต่เมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564
 3. กู้ยืม : กู้ยืมเงินกองทุนฯ (ฉุกเฉิน)
  • ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีผู้ค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย
  • ผ่อนชำระภายใน 2 ปี ปลอดชำระใบปีแรก
  • ยื่นกู้ตั้งแต่ 30 เม.ย. – 30 ก.ย. 63
  • สามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง
   1) www.dep.go.th
   2) ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในวิกฤต COVID-19

มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ

Scroll Up