การเดินทางเข้าออกประเทศไทย ในช่วง COVID-19 ระบาด

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

 1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันทื่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น.  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา    23.59 น.
 2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
 3. ข้อห้ามตาม 1.  ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
  • อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
  • อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
  • อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  • อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
  • อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  • อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)
 4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ทั้งนี้  บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.  2563

– – – – – – –

ประกาศฉบับเก่า

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 5)

รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

ท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ

 • ขอนแก่น
 • ชุมพร
 • ตาก
 • ตราด
 • ตรัง
 • นครพนม
 • ขอนแก่น
 • ชุมพร
 • ตาก
 • ตราด
 • ตรัง
 • นครพนม
 • นครราชสีมา
 • นครศรีธรรมราช 
 • น่านนคร
 • นราธิวาส
 • บุรีรัมย์ ปาย
 • พิษณุโลก
 • เพชรบูรณ์ 
 •  แพร่
 • แม่สอด
 • แม่ฮ่องสอน
 • ระนอง
 • ร้อยเอ็ด
 • เลย
 • ลำปาง
 • สกลนคร
 • สุโขทัย
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี

ท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

 • กระบี่
 • เชียงใหม่
 • ดอนเมือง
 • ภูเก็ต
 • แม่ฟ้าหลวง
  จ.เชียงราย 
 • สมุย
 • สุวรรณภูมิ
 • สุราษฎร์ธานี 
 • หาดใหญ่
 • หัวหิน
 • อู่ตะเภา

– – – – – 

ประกาศฉบับเก่า

การเดินทางเข้าประเทศไทย เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น

เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

 • ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท
 • ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สถานทูตไทย / กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง
  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442

วันเดินทางยื่นเอกสารต่อสายการบิน

 • เอกสารแสดงตน เช่น passport
 • หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท 
 • ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
 • หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
 • ** ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้

ขณะอยู่บนเครื่อง On board

 • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด

เดินทางถึงประเทศไทย Arrival

 • ผู้เข้ามาระยะสั้นไม่เกิน 14 วัน
  • ตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ที่สนามบิน
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
 • ผู้เข้ามาระยะยาวมากกว่า 14 วัน
  • ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
  • เข้ารับการกักตัว 14 วัน

ประกาศเกี่ยวกับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

(ฉบับที่ 2)

 

          ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่7 เมษายน พ.ศ.2563 ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/ผผ.30/ผผ.90) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมพ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 นั้น

 

          เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ยังไม่คลี่คลายลงและดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดการปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศในหลายประเทศ ประกอบกับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรกำหนดให้ปิดช่องทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งมาตรการควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนต่างด้าวในการเข้ามาหรือกลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (1) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 ไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

          ข้อ 2 ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (2)แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอนุญาตให้คนต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563

          โดยที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ขึ้นในราชอาณาจักร และมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้มีการปิดด่านช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยปิดช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้ท าหลักฐานการแจ้งออกไป นอกราชาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้ขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งปี โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงให้คนต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็วตามกำหนดเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

          ข้อ 2 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/ผผ.30/ผผ.90)ซึ่งกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563เป็นต้นไป

                  (1) ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

                  (2) ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับคนต่างด้าวที่ครบกำหนดระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

                  (3) เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ให้คนต่างด้าวดำเนินการตามมาตรา 35มาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

          ข้อ 3 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นผู้ถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

                  (1) ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามระยะเวลาการปิดด่านชายแดนกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย

                  (2 ให้คนต่างด้าวเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 7 วันนับแต่วันเปิดด่านชายแดนตามปกติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองแจ้งผู้มาติดต่อ

          เนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอนุญาตให้คนต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563

 • คนต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราประเภท visa on arrival ,  ผ.30, ผผ.14, ผผ.30 และ ผผ.90 ซึ่งระยะเวลาอนุญาตสิ้นสุดตั้งวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ จนถึง 30 เมษายน 2563 โดยไม่ต้องขออยู่ต่อ
 • ส่วนต่างชาติที่ต้องครบกำหนดแจ้งที่พักอาศัยทุก 90 วัน ตั้งแต่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 ไม่ต้องมารายงานตัวแจ้งที่พักทุก 90 วัน

ติดตามข่าวสารการขออยู่ต่อได้ที่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด

 • ติดต่อ หมายเลข 09-9154-2792

Scroll Up