โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2

กำหนดการ

 • ให้ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

 • ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพและเกษตรกรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์

 • ให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป และเกษตรกรรายย่อย ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 • เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน เป็นต้น โดยต้องไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ

เอกสารและหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / สมรส (ถ้ามี)
 • กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีรายได้ประจำต้องต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานหรือเอกสารแสดงรายได้ เช่นสลิปเงินเดือน
 • หรือหลักฐานอื่น เช่น สมุดบัญชีธนาคารที่มีการนำเงินเข้าบัญชี
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

วงเงินให้สินเชื่อต่อราย

 • ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาการให้กู้ยืม

 • ไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ธนาคารออมสิน
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
 • ธ.ก.ส.
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50% ต่อเดือน
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกัน คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75% ต่อเดือน
  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.85% ต่อเดือน

หลักประกัน

 • บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ

 • พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และ ค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก
 • โดยสามารถตรวจสอประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

สถานที่ยื่นขอสินเชื่อ

 • ประชาชนทั่วไป ยื่นที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ยื่นที่ ธ.ก.ส.สาขาตามทะเบียนบ้าน

ที่มา

Scroll Up