โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ

โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ ถือเป็นการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 มีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุและเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองราคาไม่เกินหน่วยละ 700,000 บาท ในกรอบวงเงินโครงการรวม 4,000 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต

กำหนดการ

 • สามารถมาติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมกับธนาคารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 2566

กลุ่มเป้าหมาย

มี 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยให้สิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากประชาชนที่อยู่ในทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังเป็นลำดับแรก.

 1. ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลัง
 2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
 3. ประชาชนทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ประเภทสินเชื่อ

1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance)

 • สำหรับผู้ประกอบการ ที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – 3 เท่ากับ 3.00% ต่อปี
 • ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เท่ากับ MLR – 1% ต่อปี

2. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย (Post Finance)

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • ผู้ซื้อรายย่อย
  • อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – 4 เท่ากับ 2.75 % ต่อปี
  • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ เท่ากับ MRR – 0.75 ต่อปี
 • ลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน
  • MRR – 1% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MLR อัตราดอกเบื้ย MRR
ธอส. 6.25% ต่อปี 6.75% ต่อปี
ออมสิน 6.50% ต่อปี 7.00% ต่อปี

.

ประเภทที่อยู่อาศัย

 • 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
  • บ้านแฝด พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
  • บ้านแถว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
  • อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร
 • ในระดับราคา 350,000 – 700,000 บาทต่อหน่วย

สถานที่ยื่นคำขอ

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • ที่ทำการ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000
 • www.ghbank.co.th
 • FB @ghbank

ธนาคารออมสิน

 • ที่ทำการ ธ.ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 1115
 • www.gsb.or.th
 • FB @GSBSociety

ที่มา

Scroll Up