โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ถามตอบ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. สัญชาติไทย
 2. ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 3. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจํานวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือ ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
 5. ใบมอบอำนาจ
 6. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
 8. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. ใบรับรองแพทย์
 10. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
 • เตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ขอแบบฟอร์มได้ที่ หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน
 • ยื่นแบบฟอร์มฉบับเต็มด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบียนได้แก่
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
  • สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
 • หลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th
 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
 • กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย และชำรุด ที่เกิดจากการใช้งานของผู้มีสิทธิ หรือ การเปลี่ยนชื่อสกุล ผู้มีสิทธิสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่สะดวก โดยผู้มีสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
  1. บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 50 บาท
  2. บัตร Hybrid 2 Chips (แมงมุม) ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาท
 • สามารถตรวจสอบร้านธงฟ้าใกล้บ้านได้ที่ https://shop.moc.go.th/shop
Scroll Up