จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

  • หุ้นส่วนตกลงกัน
  • จองชื่อ
  • จัดทำดวงตรา/จัดเตรียมคำขอ
  • ยื่นขอจดทะเบียน

เอกสารและหลักฐานในการจดทะเบียน

  1. คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
  2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  3. รายการจดทะเบียน (แบบ หส. 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ 3 หน้่า/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ หน้า 3
  4. วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
  5. แบบ สสช. 1
  6. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
  7. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
  8. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
  9. กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย
  10. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนทุกคน
  11. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  12. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตป์ 10 บาท)

ค่าธรรมเนียม

  1. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1,000 บาท
  2. หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท
  3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  4. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

 

Scroll Up