ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565

ระยะเวลาการลงทะเบียน

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
 • เดือนมกราคม – กันยายน 2564

คุณสมบัติ

 • ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
 • เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

กรณียื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร **รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ลงทะเบียน

 • กทม. ติดต่อที่สำนักงานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต่างจังหวัด ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
อัตรการเงินที่จะได้รับแบบขั้นบันได
 • อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท
Scroll Up