โครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่ง ! รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50%
โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินโครงการ

 1. ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด
 2. เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้
  • ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย
  • ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า
 3. ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ
 4. ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)
 • กำหนดการลงทะเบียน
  • ร้านค้า เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น. **ยังไม่ปิดรับสมัคร
  • ประชาชน
   ครั้งแรก วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น. **ลงทะเบียนครบแล้ว
   ครั้งที่ 2  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น. **ลงทะเบียนครบแล้ว
   ครั้งที่ 3  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 – 23.00 น. **ลงทะเบียนครบแล้ว
 • ช่วงระยะเวลาใช้จ่าย 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
**โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ในอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
 

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

***ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากมีการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

ร้านค้า

 • การลงทะเบียน
  • ลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ยังไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร
  • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า
 • เงื่อนไข
  • เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์
 • ร้านค้าคนละครึ่ง จะได้รับเงินจากการขายสินค้า ในวันถัดไป โดยร้านค้าจะได้รับเงินแยกเป็นสองส่วน
  • ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ (G-Wallet)
   ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเช้ามืด (02:00 – 06:00 น.) ของวันถัดไป
  • ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ (สิทธิคนละครึ่ง)
   ร้านค้าจะได้รับเงินในช่วงเย็น (17:30 – 19:00 น.) ของวันถัดไป

ประชาชน

 • ลงทะเบียน
  • ครั้งแรก วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  ลงทะเบียนครบแล้ว
  • ครั้งที่2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563เวลา 6.00 – 23.00 น. ลงทะเบียนครบแล้ว
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 – 23.00 น. ลงทะเบียนครบแล้ว
 • หลังลงทะเบียน
 • การใช้งาน
  • ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 150 บาท/วัน ทุก 06.00 น.
  • เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  • เข้า แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกดสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
  • กดยืนยันการชำระทุกครั้ง จึงจะสิ้นสุดการชำระเงิน

ข้อกำหนด

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 • ใช้สิทธิ 
  • วันที่ 23 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 
  • ต้องได้รับ SMS ยืนยันลงทะเบียนสำเร็จก่อนจึงจะใช้สิทธิได้
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
 • ใช้สิทธิได้ที่ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการ
 • จำกัดสิทธิ ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น.ของทุกวัน
 • ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ 
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697, 3527, 3548, 3509
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144
Scroll Up