โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1

 • เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้จากการขายยางเท่ากับราคาประกันรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของครอบครัว
 • ราคาประกันรายได้
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี กิโลกรัมละ 60 บาท
  • น้ำยางสด (DRC 100%) กิโลกรัมละ  57 บาท
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) กิโลกรัมละ 23 บาท
 • ประกันรายได้ให้เกษตรรายละไม่เกิน 25 ไร่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563
 • จ่ายเงินประกัน 2 เดือน/ครั้ง เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงผ่าน ธ.ก.ส.
 • เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2

(อยู่จัดเตรียมโครงการ เพื่อเสนอ ครม.พิจารณา)

  • มีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2563
  • เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • ราคายางที่ใช้ประกันแต่ละชนิด
   – 
   ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC100%) 57 บาท/กิโลกรัม
   – ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) 46 บาท/กิโลกรัม
   – ราคากลางอ้างอิงประกาศทุก 2 เดือนนั้น พิจารณาจากราคาตลาดกลางยางพารา สิงคโปร์ (SICOM) โตเกียว (TOCOM) เซี่ยงไฮ้ และปัจจัยอื่นๆ
  • กำหนดให้แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ 60 คนกรีดร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม

 • การยางแห่งประเทศไทย
  โทร. 0-2433-2222 ต่อ 251, 577
 • การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน
Scroll Up