โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 63/64

ระยะเวลาโครงการ

  • 1 กันยายน 2563 –  31 พฤษภาคม 2564)

ราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือน

  1. ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  3. ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  4. ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ
  5. ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

มาตรการเสริมคู่ขนาน

 1. มาตรการชะลอการขายข้าว
  • กรณีมีผลผลิตข้าวออกมามาก เกษตรกรเก็บข้าวไว้ไม่ขาย จะมีเงินชดเชยให้ 1,500 บาทต่อตัน สถาบันเกษตรกร 1,500 บาทต่อตัน
  • ทั้งนี้สถาบันจะได้ 1,000 บาท และเกษตรกรได้ 500 บาท
 2. มาตรการเงินกู้
  • รัฐบาลช่วยดอกเบี้ย 3% สำหรับสถาบันเกษตรกรและโรงสี ที่ไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในช่วงที่ข้าวออกมาก เพื่อไม่ทำให้ข้าวราคาตก
 3. มาตรการช่วยเกษตรกร เรื่องค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ
  • รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท

 

Scroll Up