วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้ง ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
 • ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก
 • จัดทํา คําถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง

 • เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นําโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม ถวายพระพร
 • ขอให้จัดในสถานที่เฉพาะพิเศษ และดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
 • การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
 • สามารถเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ด้วยความสมัครใจ 
 • ในส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 89 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา
 • ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง
 • ในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
 • ในส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง งดการจัดริ้วขบวน
 • ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลาง
 • ในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม
 • ทั้งนี้ จะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวง ไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ สวนจิตรลดา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.โดยไม่มีการจัดริ้วขบวนเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และขอพระราชทานให้มีผู้แทนออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มและมอบหมายให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะ เชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม
 • ในส่วนกลาง จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นพิธีต่อเนื่องจากพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยา
 • ในส่วนภูมิภาค มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
 • ในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
 • การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 500 ตัว ระยะเวลาในการแสดง 10 นาที  ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 • ศูนย์บังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ตั้งอยู่ที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 “รักเอยรักลูก” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม 3 แนวทาง ได้แก่

 1. การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย
  • การจัดกิจกรรมการแจกถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น ให้แก่เด็ก สตรี และการดำรงชีวิตของครอบครัวที่ขาดแคลน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมด้วยกระทรวงพาณิชย์ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็น
  • การบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการดำรงชีพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสตรี ตลอดจนการบริการจัดหางาน และการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 2. นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต และการฝึกอาชีพให้กับสตรี โดยมีกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ร่วมกับภาคีภาคเอกชนเครือข่ายของรัฐบาล
 3. การจัดอาหารและเครื่องดื่มให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะของอาหารปรุงสด โดยมีกระทรวงกลาโหม จัดรถครัวสนามบริการอาหารปรุงสด จำนวน 2 คัน ทั้งนี้ มีภาคีภาคเอกชนเครือข่ายรัฐบาล และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารปรุงสดให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยแบ่งรอบการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็น 2 รอบ ได้แก่ เวลา 10.00 – 12.00 น.และรอบเวลา 15.00 – 18.00 น.

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย”
ประพันธ์คำร้องโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
ประพันธ์ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร

โลกสดุดีพระปรีชาชาญ ราษฎร์สุขสราญเพราะพระบารมี

สิริกิติ์เกริกฟ้าสุดแดนแผ่นดินนี้ พระพันปีหลวงมิ่งขวัญไทย

ใต้ฝ่าละอองฯ ผองไทยบูชา ใต้ร่มบุญญาพร้อมเพรียงภูมิใจ

จุดเทียนแซ่ซ้องส่องเมืองสว่างไสว ไทยเทิดไท้ถวายพระพร

ศูนย์รวมใจปวงประชา ศิลปาชีพอมร พสกนิกรภักดี

พระเมตตาเติมใจ คุ้มครองไทยสุขศรี

สดุดีพระแม่ไทย ทรงพระเจริญ 

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า

 

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา

รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แจ้งเลื่อนการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ร่วมงาน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นกำหนดจัดงานประมาณปลายปี 2563 หรือ ต้นปี 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น

         ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะแจ้งกำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

 

Scroll Up