โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

กรมประมง เปิดรับสมัครชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ เข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง” สามารถกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี (จ่ายเองร้อยละ 4 ต่อปี รัฐชดเชยให้ร้อยละ 3 ต่อปี) เพื่อจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 25 พฤษภาคม 2564
 • กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันที่กู้

รูปแบบสินเชื่อ

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ
 2. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการไปปรับปรุงเรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 7 ต่อปี (จ่ายเองร้อยละ 4 ต่อปี รัฐชดเชยให้ร้อยละ 3 ต่อปี)ง

ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วม

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สนับสนุนเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ในวงเงินรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
 2. ธนาคารออมสิน สนับสนุนเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ในวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

คุณสมบัติ

ชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 2. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย
 3. เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. กรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
 5. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตทำการประมง ตามมาตรา 39 แห่งพระราชการกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และไม่เป็นผู้ที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายวาด้วยการประมง

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ทะเบียนเรือ
 3. ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (กรณีเรือพาณิชย์)
 4. หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ จากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมประมงในพื้นที่ หรือ สมาคมประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดที่ยื่นคำขอ

หลักประกันเงินกู้เงิน

ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกัน ดังนี้

 1. ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียนจำนองได้หรืออาคารชุด
 2. เรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยถูกต้องตามกฎหมาย
 3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 4. บุคคลค้ำประกัน
 5. หลักประกันอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

สถานที่สมัคร

 • สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 02 561 3353 ในวันเวลาราชการ

ที่มา

Scroll Up