มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใน 3 กลุ่ม ได้แก่

 • เด็กแรกเกิดถึง 6 ปีที่มีฐานะยากจน
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้พิการ

การช่วยเหลือ

 • จ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน (จ่าย 3 เดือน พ.ค. – ก.ค. 63)
 • เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

 • มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง
 • มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

การดำเนินการ

 • ไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว

กำหนดการจ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

หากเริ่มจ่ายได้ทันในเดือนมิถุนายน จะจ่าย 2 รอบ ดังนี้

 • เงินรอบแรกในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท (ของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน)
 • รอบที่สองในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,000 บาท

ช่องทางการจ่ายเงิน

 • โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม
 • โอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม
Scroll Up