โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนผ่าน“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี ให้กู้เพื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น และลดอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. ภายใต้กรอบวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 6–8 เท่ากับ MRR-2.00% (4.15%) ต่อปี และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.50% (5.65%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.150% ต่อปี)
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี

กำหนดระยะเวลายื่นกู้

 • ผู้ประกันต้นที่มีรหัสตั้งแต่ SSO-AAAXXXX1 ถึง SSO-AAJXXXX1 
  ติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นต้นไป
 • ผู้ประกันต้นที่มีรหัสตั้งแต่ SSO-ABAXXXX1 ถึง SSO-ABEXXXX1 
  ติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป
 • ระยะเวลายื่นกู้สิ้นสุด วันที่ 19 ธ.ค. 66 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน
 • ธนาคารจะ Update ข้อมูลกำหนดระยะเวล่ยื่นกู้ทุกวันที่ 10, 20 และ 30 ของเดือน
 • วงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด ทำนิติกรรมก่อน ได้สิทธิก่อน 

สถานที่ยื่นกู้

 • สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 และสาขาอาคารชินวัตร 3 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ในห้างสรรพสินค้า ระหว่างวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.30 – 18.00 น. (หรือเวลา 11.00 – 18.00 น. ตามเวลาของห้างสรรพสินค้า)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. ขอรับรหัสผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application
 2. นำรหัสที่ได้รับพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศ
 3. ผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก
 • โทรสายด่วน 1506
 • GH Bank Call Center โทร 0-2645-9000
 • Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์