ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)

       โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการสร้างต้นแบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ประเทศไทยกำหนดเป้าประสงค์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน แทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องมาเผชิญหน้าและแสดงตนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิม และเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะต้องปรับตัวและวิธีการเพื่อตอบสนองงานบริการแนวใหม่ที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์ขอลงทะเบียน

  1. ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียน DOPA-Digital ID จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
  2. ผู้ประสงค์ลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด พกติดตัวไปด้วยเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ผ่าน Application D.Dopa

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA หรือ คลิก ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียนใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
  2. ยืนยันตัวตน ที่สำนักทะเบียน โดยสแกนนิ้ว เพื่อยืนยันตัวตน
  3. Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลงทะเบียนใช้งาน
  4. กำหนดรหัส PIN CODE 8 หลัก ใช้สำหรับยืนยันตัวตน
  5. เข้าใช้งาน D.DOPA ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับบริการต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัล

หมายเหตุ ต้องนำบัตรประชาชนใบล่าสุดมา เพื่อยืนยันตัวตน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA

ข้อมูลเพิ่มเติม