มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566

วัตถุประสงค์

  • เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP)
  • โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตราการของขวัญปีใหม่ 2566 แก่ประชาชน ที่กำหนดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงวงเงินสูงสุด 40,000 บาท ต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โดยแบ่งเป็น

  • ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท (ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์)
  • ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท (เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ระยะเวลาดำเนินงาน

  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้ยื่นภาษีของปีภาษี 2566 (ยื่นต้นปี 2567)

การลดหย่อนภาษี

  • สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ในต้นปี 2567

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง