การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง

หมายความว่า ผู้ซึ่งค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำ หรือการกระทำใด ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ในลักษณะของผู้ทำการประมงพาณิชย์ ผู้ทำ การประมงพื้นบ้าน หรือ ผู้ทำการประมงน้ำจืด จะใช้เรือประมงหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการโดยอิสระ ประกอบการร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำ หรือการเป็นลูกจ้าง

  • มีกำหนด 6 ปี นับจากวันออกบัตร 
Scroll Up