การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง

หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งโดยวิธีธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในช่วงใดของวงจรชีวิตสัตว์น้ำนั้น แต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการกีฬาหรือสันทนาการ หรือเพื่อการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ  

ประกอบด้วย 2 แบบ คือ

 1. แบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
 2. แบบผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการกีฬาหรือสันทนาการ หรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  • โรงเพาะฟัก/อนุบาลสัตว์น้ำ
  • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบคำขอการขึ้นทะเบียนกับประมง

“ผู้ประกอบการด้านการประมง” 

หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำตามที่กรมประมงกำหนด หรือผู้ประกอบการด้านประมง 9 ประเภท

 1. โรงงานอาหารผลิตสัตว์น้ำ
 2. ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ
 3. แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ
 4. สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น
 5. สถานประกอบการห้องเย็น
 6. สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง
 7. โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์  มีโรงงาน 2 ประเภท คือ
  • ห้องเย็น  หมายถึง ห้องเย็นที่ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น แช่เย็น/แช่แข็ง แปรรูป ฯลฯ
  • สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง
 8. ผู้นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้้ำ
 9. ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่น ๆ

แบบคำขอการขึ้นทะเบียนกับประมง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกร
  • กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบ
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคลนั้น
  • กรณีมอบอำนาจ
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอและหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ยื่นคำขอ ในกรณีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมิได้เป็นผู้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
 2. สำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน
  • ในกรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดิน ได้แก่
   • โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, สปก.4-01, สค.1,
   • กสน.5 (กรณีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม)
   • ป.ส.23 (กรณีอนู่ในพื้นที่ป่าสงวน),
   • ส.ท.ก. (กรณีสิทธิที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน)
   • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงการมีสิทธิในที่ดิน
  • ในกรณีที่ดินที่ใช้ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมิใช่ที่ดินของเกษตรกร
   • ให้ใช้เอกสารแสดงการมีสิทธิหรือได้รับอนุญาต หรือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เช่น  สัญญาเช่าที่ดิน หนังสืออนุญาตให้เช่าที่ดิน หลักฐานให้ใช้ที่ดินเป็นหนังสือ  ใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เป็นต้น (ผู้ที่เช่าที่ดินผู้อื่นต้องนำสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินของเจ้าของและหนังสือสัญญาเช่ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนฯ)
 3. ตำแหน่งที่ตั้ง ฟาร์ม  (ค่า GPS)  เช่น ค่าพิกัดแบบจุดทศนิยม (Lat\itude, Longitude)

** การขอใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกรณีที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง อ้างอิงตาม

 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่องเงื่อนไขรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการประมง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
 • ะเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2533
 • อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นมีอายุ 3 ปี นับแต่วันได้รับการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องยื่นแบบแสดงความจำนงขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแบบที่กำหนดไว้ภายใน 30 วัน ก่อนหมดอายุทะเบียน

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอต่ออายุ

 • บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉบับเดิม
 • หลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการดำเนินการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เลี้ยงหรือเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
 1. เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง เพราะภาครัฐต้องการให้ท่านมีสิทธิ์ตามที่รัฐจะจัดให้
 2. ได้รับสิทธิความช่วยเหลือ ในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือตามมาตรการแก้ปัญหา และจ่ายเงินชดเชยเยียวยาจากภาครัฐ
 3. สามารถขอรับรองคุณภาพสินค้า หรือผลิตภํฑ์กับภาครัฐได้
Scroll Up