การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย

**ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนในปี 2563

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย ได้แก่

 • สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
 • ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
  2. ไม่อยู่ระหว่างเพิกถอนหรือพักใช้ใบทะเบียน หรือใบอนุญาต
  3. มีสมาชิกเป็นชาวไร่อ้อยไม่น้อยกว่า 600 คน
  4. มีปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้โรงงานใดโรงงานหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของปริมาณอ้อยทั้งหมดของโรงงานนั้น ในแต่ละฤดูการผลิต
  5. มีคณะกรรมการเป็นชาวไร่อ้อยทั้งหมด
  6. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 3. ใบคำร้องขอจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (แบบ สอน.3) (ฉบับจริง) จำนวน 3 ฉบับ
 4. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 3 ฉบับ
 5. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ว่าได้เช่าอยู่หรือได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 ฉบับ
 6. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารครั้งล่าสุด ที่มีมติอนุมัติให้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ จำนวน 3 ฉบับ
 7. สำเนาระเบียบข้อบังคับของสมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 ฉบับ
 8. สำเนารายชื่อและหลักฐานการจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยของคณะกรรมการ
  บริหาร จำนวน 3 ฉบับ
 9. สำเนาทะเบียนรายชื่อสมาชิก พื้นที่ปลูกอ้อยและปริมาณอ้อยทั้งหมดที่เป็นของสมาชิก จำนวน 3 ฉบับ
 1. เจ้าหน้าที่รับคำขอ ตรวจสอบความครบถ้วนและข้อเท็จจริงของเอกสารหลักฐานประกอบของผู้ยื่นคำร้องขอ
 2. คณะทำงานฯ
  • พิจารณาโดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่ จำนวนสมาชิกชาวไร่อ้อยและปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งเข้าโรงงาน
  • เสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
 3. คณะกรรมการบริหารพิจารณา
 4. นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร รับจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อยและแจ้งผู้ยื่นคำร้องฯมารับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย

ระยะเวลา

 • ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 วัน

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 • ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
  ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (เปิดรับจดทะเบียนทุก 2 ปี ช่วงเดือนพฤษภาคม)
Scroll Up