กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย 2566 มุ่งเน้น “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย 2566 มุ่งเน้น “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง

          กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 มุ่งเน้น “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” ภายใต้กรอบ 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวชี้วัด


 

          วันนี้ (1 ธันวาคม 2565 ) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2566 ระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี อธิการบดี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

          นายอนุทินกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ภายใต้กรอบ 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวชี้วัด โดยมุ่งเน้นให้ “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง : Health for Wealth” สู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” และขับเคลื่อนนโยบายใน 5 ประเด็นสำคัญ คือ

          1.ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น อย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว พร้อมดูสุขภาพปฐมภูมิที่บ้านและชุมชนด้วยกลไก 3 หมอ

          2.การยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง สื่อสารเรื่องการดูแลสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย

          3.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

          4.นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยขยายโอกาสสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพ (Health Hub) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ประชาคมโลก สร้างเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

          5.ข้อมูลสุขภาพต้องเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองและสามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือ PA ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นตัวชี้วัด และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จตามข้อตกลงร่วมกันที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ นำไปสู่ความสำเร็จในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีการติดตามความคืบหน้ารอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

 


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/62191