บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ อพวช. เพื่อร่วมมือส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ อพวช. เพื่อร่วมมือส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์

         บริษัท ไปรณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ลงนามข้อตกลงความเข้าใจกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อร่วมมือส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชน        ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมลงนาม ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันพัฒนาบุคคลากรด้านการศึกษาวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน

        นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มีความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มีความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการการขนส่ง ที่สามารถส่งมอบความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนและเยาวชนทั่วประเทศได้

        ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ ทั้งทักษะ ความคิด ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคน ทุกเพศทุกวัย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมในการขับเคลื่อนประเทศและก้าวเข้าสู่นวัตกรรมในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นการส่งเสริม พัฒนาภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและการให้บริการแก่ประชาชน

 
ที่มา : https://bit.ly/3An39Cs