โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 (ส่วนต่อขยาย)

       ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ (รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ) และให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจากเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเดือนตุลาคม 2565 โดยเน้นจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น

รายละเอียดของโครงการตามเดิม

  • ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ
  • ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจ่าย 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน (ยังไม่เคยใช้สิทธิ)

  • เปิดระบบให้ลงทะเบียน  วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
  • จองที่พัก วันที่ 1 กรกฎาคม – 23 ตุลาคม 2565
  • เริ่มเข้าพัก วันที่ 8 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565
  • ตั๋วเครื่องบินจะเปิดให้ลงทะเบียน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน 2565

สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว

  • จะต้องเข้าไปยอมรับและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลใหม่อีกครั้งผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
  • เพื่อยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
  • ใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิต่อคน

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม