พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID19)

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ พรก.

  • ขณะนี้ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว
  • ขณะนี้ได้มีการยกเลิกเคอร์ฟิว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
  • กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา
  • กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา

          ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดทำและซื้อขายอาหาร การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจำเป็นหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) ได้ระบุว่า กรณีที่มีการประกาศหรือสั่ง ห้าม เตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกัน
 • สำหรับจังหวัด พื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย

การเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวของอาชีพต่าง ๆ

สามารถขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ทั้งบริเวณจุดตรวจ สถานีตำรวจ และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

สื่อมวลชนออกไปทำข่าวได้ปกติเพราะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

กรณีแม่ค้าออกมาเพื่อเปิดร้านอาหาร ถือว่าเป็นกรณีไม่จำเป็น เนื่องจากมีมาตรการไม่ให้ประชาชนออกจากบ้าน จึงไม่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อเปิดร้านอาหารให้ใครในเวลานั้น

 • ชาวสวนยางยังสามารถไปกรีดยางได้ตามปกติเพราะถือว่าเป็นเวลาในการประกอบอาชีพ
 • เช่นเดียวกับชาวประมงที่ต้องออกเรือในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้าน ยังสามารถออกเรือได้ตามปกติเช่นกัน
 • แต่ทั้งนี้ชาวสวนยางและชาวประมงจะต้องไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับทราบก่อน
 • รถขนส่งสินค้า อาหาร ยา GRAB Lineman สามารถส่งได้ปกติ
 • แต่ขอให้พกบัตรประชาชน และมีเส้นทางที่จะส่งแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

การเดินทางข้ามจังหวัด

 • ขณะนี้มีการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 4 สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

แนะนำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่มีการเดินทางไปต่างจังหวัด เนื่องจากจะต้องผ่านจุดคัดกรองของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ยังไม่มีประกาศเรื่องการขอเอกสารกับทางหน่วยงานเพื่อใช้แสดงตัวตนในการเดินทางไปต่างจังหวัด

การจัดงานต่าง ๆ

งานใดที่เป็นพระราชพิธี ซึ่งมีหมายของสำนักพระราชวัง ยังสามารถจัดได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค เช่น

 • วันจักรี 6 เมษายน,
 • วันสงกรานต์ 15 เมษายน ซึ่งมีพระราชพิธีสงกรานต์,
 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม,
 • วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม,
 • วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม,
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน

โดยพระราชพิธีนั้นจะยังคงมีตามปกติ แต่จำกัดคนเข้าร่วมงานให้น้อย และจัดสถานที่ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามที่รัฐบาลเสนอ

งานใดที่ไม่ใช่พระราชพิธี แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จ หรือเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระราชทานงด หรือ เลื่อน ได้แก่

 • งานสโมสรสันนิบาต
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยในเดือนเมษายน ได้พระราชทานบรมราชานุญาตเสด็จพระราชดำเนินพระราชปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานงด หรือเลื่อนออกไป ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รัฐบาลจึงแจ้งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยรับทราบ และหมายรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ทรงตอบรับ จะต้องเลื่อน หรืองดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะเกิด ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน โดยหลังจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์ COVID-19 ใหม่อีกครั้ง

ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11 คือ มาตรการป้องกันโรค

Scroll Up