รวมการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

         รวมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว 14 วัน การปิดด่าน จุดผ่อนปรนของจังหวัดแตามแนวชายแดน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐบาล

ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

  • อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกําหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
  • สําหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน
  • ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่ประกาศระยะเวลาที่ขยาย
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 824 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 729 ต.ค. 631 -30 พ.ย. 63
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 629 ก.ย. 631 -31 ต.ค. 63
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 528 ส.ค. 631 -30 ก.ย. 63
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 430 ก.ค. 631 -31 ส.ค. 63
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 330 มิ.ย. 631 -31 ก.ค. 63
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 226 พ.ค. 631 -30 มิ.ย. 63
 – ประกาศ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 128 เม.ย. 631 – 31 พ.ค. 63

 

ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

2. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

3. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เรื่องอื่น ๆ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล​

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

อื่น ๆ

Scroll Up