หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ใช้บริการ)

       ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (https://www.gcc.go.th/) ตกลงยินยอมให้ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า (ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, อีเมล เป็นต้น) เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่านได้อย่างเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ได้แก่ 

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  • อีเมล
  • IP Address
  • Social ID เช่น Facebook ID, Line ID

2. วัตถุประสงค์กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการแก่ท่าน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล (ผู้ใช้บริการ) ที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อขอใช้บริการในรูปแบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
  • ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังนี้
   • ขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย
   • ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้
   • แจ้งให้ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
   • ขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
   • ขอให้ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกาหนด
   • ขอให้ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ส่ง โอน หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนได้ ในกรณีที่ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดย
    อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
   • มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อมายังศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

6. ช่องทางการติดต่อ

  • ช่องทางการติดต่อ
   • โทรศัพท์ : 1111
   • โทรสาร : 1111
   • e-mail : contact_1111@gcc.go.th
   • เว็บไซต์ : www.gcc.go.th
  • ช่องทางรับข่าวสารอื่น ๆ

       อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน