การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  • เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ำกว่า 7 ปี
  • ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่รับตัวเด็กไว้

ขั้นตอนในการดำเนินการ (90 วัน)

  • เจ้าหน้าที่รับเรื่องคำขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
  • การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบุคคล และรวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นให้ นายอำเภอ แห่งท้องที่ พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียนทราบ
  • นายทะเบียนพิจารณารับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการพิจารณา

เอกสาร / หลักฐาน

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (ของสถานสงเคราะห์หรือที่เรียกชื่ออื่น ที่รับตัวเด็กที่แจ้งเกิดเอาไว้)
  • บันทึกการรับตัวเด็กไว้ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (ที่ออกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับตัวเด็กเอาไว้)
  • รูปถ่ายของเด็ก 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
  • หลักฐานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก ทั้งพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) (ถ้ามี)

สถานที่การให้บริการ

  • สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ท้องที่ที่หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กไว้ตั้งอยู่)
Scroll Up