กรณีเด็กเสียชีวิต

กรณีเด็กเสียชีวิต

    1. ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้แจ้งเกิด โดยหากที่โรงพยาบาล มีฝ่ายทะเบียนอยู่จะสามารถออกสูติบัตรให้เลย
    2. แจ้งย้ายชื่อเด็กออกจากสำนักทะเบียนที่ทางโรงพยาบาลตั้งอยู่ นำใบแจ้งย้าย , สูติบัตร และใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลไปติดต่อที่ว่าการอำเภอ / สนง.เขต
    3. หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามปกติ หมายถึง ให้แจ้งเกิดเด็กเพื่อเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
    4. และแจ้งตายในครั้งเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่จะจำหน่ายชื่อเด็กออกจากทะเบียนบ้านอีกครั้ง

หมายเหตุ กรณี เด็กเสียชีวิตในครรภ์ ไม่ต้องแจ้งเกิดเด็กเนื่องจากตัวเด็กยังไม่คลอดออกมาและมีชีวิต

Scroll Up