กรณีเกิดต่างสำนักทะเบียนของบิดา มารดา

กรณีเกิดต่างสำนักทะเบียนของบิดา มารดา

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

          หากมิได้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด บิดา มารดา ผู้ปกครอง โดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว สามารถแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนท้องที่ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กนั้น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งเกิด

          หนังสือรับรองการเกิด ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่บุคคลนั้นเกิด หากไม่มีหนังสือรับรอง อาจใช้ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ (DNA) แทนได้ พร้อมทั้งให้นำพยานบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ คน เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลด้วย

สถานที่ติดต่อสอบถาม

           สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทะเบียนได้ที่ http://www.borathailand.org/ หรือโทรสายด่วนกรมการปกครอง

Scroll Up