การแจ้งเกิดเกินกำหนด

การแจ้งเกิดเกินกำหนด

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

          การแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งช้าเกินกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสาร / หลักฐาน

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งเกิด
 • พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รูป ในกรณีที่ผู้ขอแจ้งการเกิดมีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
 • เจ้าบ้านหรือมารดาเด็ก ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด
 • นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำประกอบ คือ ผู้ทำคลอด ผู้เห็นการเกิด ผู้มีฐานะมั่นคง ซึ่งมีภูมิลำเนาในท้องที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือข้าราชการชั้นสัญญาบัตร อย่างน้อย 2 คน และหลักฐานเช่นเดียวกับการแจ้งเกิดภายในกำหนด

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ผู้แจ้งเกิดยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่เด็กเกิด
 • นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และสอบสวนผู้แจ้งเกิด บิดา หรือมารดาถึงสาเหตุที่ทำให้มาแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา
 • นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอในท้องที่เพื่อพิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

สถานที่แจ้งเกิด

 • กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีคนเกิด
 • ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอและเทศบาล ภายในพื้นที่ที่มีคนเกิด
Scroll Up