การแจ้งเกิดภายในกำหนด

การแจ้งเกิดภายในกำหนด

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

          เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พร้อมกับการแจ้งการเกิด

 1. คนเกิดในบ้าน

  • ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน
  • ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด
 2. คนเกิดนอกบ้าน

  • ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใน 15 นับแต่วันเกิด
  • ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 นับแต่วันเกิด

เอกสารที่ใช้

  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับ ผู้แจ้ง

สถานที่แจ้งเกิด

  • กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีคนเกิด
  • ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอและเทศบาล ภายในพื้นที่ที่มีคนเกิด
 •  
Scroll Up