กรณีผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนย้ายที่อยู่

กรณีผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนย้ายที่อยู่

เอกสาร /หลักฐาน

  1. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข

 • กรณีที่ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนย้ายที่อยู่สามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ แต่หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนนั้นได้ จนกว่าบัตรจะหมดอายุ

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากย้ายที่อยู่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ

 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียน
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
  • ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
  • จุดบริการด่วนมหานคร หรือ (BMA Express )
  1.  
Scroll Up