กรณีผู้ที่ได้รับการยกเว้นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผู้ที่ได้รับการยกเว้นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร / หลักฐาน

  1. ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
  2. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บัตรข้าราชการ
  3. ในกรณีที่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

 • สมเด็จพระบรมราชินี
 • พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
 • ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช
 • ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

อัตราค่าธรรมเนียม  

 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากได้รับการยกเว้น ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ

 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียน
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
  • ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
  • จุดบริการด่วนมหานคร หรือ (BMA Express )
 •  
Scroll Up