กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

เอกสาร / หลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 สิบวัน นับตั้งแต่วันที่แก้ไข ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
 • หากพ้นกำหนดจะต้องระวางโทษไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม  

 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ

 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียน
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
  • ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
  • จุดบริการด่วนมหานคร หรือ (BMA Express )
 •  
Scroll Up