กรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุด

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุด 

เอกสาร /หลักฐาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด หรือเอกสารที่มีภาพถ่าย ซึ่งทางราชการออกเป็นผู้ให้ เช่น  ใบสุทธิ ใบอนุญาตขับรถ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 2. ถ้าหากไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้  ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปให้การรับรอง

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 1. ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรชำรุด
 2. หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม  

 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรชำรุด เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ

 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  •  ที่ว่าการอำเภอ
  •  สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียน
  •  สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
  •  ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
  • จุดบริการด่วนมหานคร หรือ (BMA Express )
 •  
Scroll Up