กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหาย

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหาย 

เอกสาร / หลักฐาน

 • เอกสารที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับรถ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ถ้าหากไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปให้การรับรอง

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ให้แจ้งบัตรประจำตัวประชาชนหาย ต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน ทันทีที่บัตรหาย
 • ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหาย หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม  

 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรหาย เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สถานที่ยื่นขอ

 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียน
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
  • ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
Scroll Up