กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ

กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ

เอกสาร / หลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ขอมีบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนบัตรหมดอายุ ภายใน 60 วัน
 • บัตรเดิมหมดอายุให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
 • หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตร

สถานที่ยื่นขอ

 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
  • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียน
  • สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
  • ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
  • จุดบริการด่วนมหานคร หรือ (BMA Express )
Scroll Up