การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

กรณีขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เอกสาร / หลักฐาน

 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
  (กรณี ที่มีเฉพาะสำเนา (ตัวที่ถ่ายเอกสาร) ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าสามารถใช้ยื่นเรื่องได้หรือไม่)
 • สูติบัตร (ฉบับจริง)
 • จะต้องให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่เป็นผู้ยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ และหากพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

 • การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร / หลักฐาน

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
 • ค่าธรรมเนียม 20 บาท

อายุของบัตร

 • อายุของบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป) จะมีอายุบัตร 8 ปี จากเดิมที่มีอายุบัตรเพียง 6 ปี

สถานที่ยื่นขอ

 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น เนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( ระบบOnline) ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
 • กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียน
 • สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)
 • ศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
 • จุดบริการด่วนมหานคร หรือ (BMA Express )
Scroll Up