หน้ากากอนามัย

 • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากอนามัยชนิด N95
 • หน้ากากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Disposable mask for Industry)
 • หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Disposable dust mask) และหรือที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (Carbon) และหรือที่มีวาล์วปิด (Valve) หน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควัน
 • ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Sugical Mask) ที่ผลิตภายในประเทศ

 • จำหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บ.

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Sugical Mask) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือหน้ากากอนามัยอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือที่ผลิตภายในประเทศ ยกเว้นหน้าการผ้า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่คำนวนจากวิธี ดังต่อไปนี้

(1) ราคาที่ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตจำหน่าย ให้คำนวณจากต้นทุน บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าผลตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของต้นทุน

(2) ราคาที่ผู้จำหน่ายส่งจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตาม (1) บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าผลตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตาม (1)

(3) ราคาที่ผู้จำหน่ายปลีกจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตาม (2) บวกค่ากระจายสินค้า ค่าผลตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 23 ของราคาตาม (2)

ทั้งนี้ ราคาตาม (1) (2) และ (3) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย

บทกำหนดโทษ (พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542)

 • ไม่ติดป้ายแสดงราคา จะมีความผิดตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • จำหน่ายแพงเกินสมควร
  • จะมีความผิดตามมาตรา 25 ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  • และมีความผิดตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กำหนดให้ หน้ากากอนามัย , ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย , ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เป็นสินค้าควบคุม
 • บังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป *** นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการ ที่จะหมดอายุเป็นสินค้าควบคุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปอีก 1 ปี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ (วัตถุดิบที่ผลิตหน้ากากอนามัย) แอลกอฮอล์ และเจล ซึ่งจะเป็นการคุมราคาตามประกาศที่มีผล โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้า
 • หากผู้ใดกักตุน หรือ โก่งราคา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ม. 29, 30 และ 41 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

แจ้งด้วยเอง

 • กองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายในส่วนกลาง ชั้น 3 ห้อง 20301

แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

 • ตู้ ปณ. 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ให้ถือวันที่ได้ประทับตามประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง

แจ้งทางโทรสาร

 • โทร. 025475361
 • ให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 • Email : Ditmask63@gmail.com
 • ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิยช์ เป็นวันแจ้ง
 • สามารถนำหน้ากากอนามัยติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจักรชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 ชิ้น / ครั้ง
 • ผู้มีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้สามารถนำหน้ากากอนามัยติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจักรชั่วคราวได้ไม่เกิน 50 ชิ้น / ครั้ง

กองบังคับการปราบปราม เตือนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกขายหน้ากากอนามัยทางออนไลน์ หากซื้อหน้ากากออนไลน์แล้วไม่ได้ของ ควรทำดังนี้

เตรียมหลักฐาน (ปริ้นท์ให้เรียบร้อย)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียหาย
 • รายละเอียดผู้ขาย (ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์ , เลขบัญชีธนาคาร)
 • หลักฐานการโอน
 • เว็บไซต์ เพจ หน้าประกาศขายที่เราซื้อ
 • ข้อความแชทการซื้อขาย 

สถานที่ติดต่อแจ้งความร้องทุกข์  **ที่ใดเพียงที่หนึ่งภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้ว่าถูกโกง

 • สถานีตำรวจท้องที่ **พื้นที่สถานีตำรวจที่เราทำการโอนเงิน
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

Scroll Up