การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนและการรับค่าทดแทน

การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนและการรับค่าทดแทน

การเวนคืนที่เพื่อจัดสร้างสาธารณูปโภคของทางภาครัฐ

หลักฐานที่ต้องใช้

  1. เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนด, น.ส.3 ฯ) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ชุด
  2. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดิน จำนวน 1 ชุด
  3. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  4. ถ้าไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน (พร้อมติดอากรแสตมป์)
  5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล ต้องนำหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลง พร้อมสำเนา 1 ชุด

สถานที่ติดต่อ

  • กรณีเป็นผู้อาศัยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่
   • กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา
   • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
   • ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • กรณีเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตต่างจังหวัดต้องพิจารณาก่อนว่าที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
   • องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, อำเภอ, จังหวัด
   • ทุกหน่วยงานข้างต้นนั้น จะมีฝ่ายโยธาประจำอยู่ในพื้นที่การปกครองสามารถติดต่อได้โดยตรงในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ได้

การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนและ การรับค่าทดแทนโดยกรุงเทพมหานคร

1. การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

          เจ้าของที่ดินแปลงใดหรือหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะขอทราบว่าที่ดินของตนจะถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกาสามารถมาขอตรวจสอบในวันเวลาราชการ

 

หลักฐานที่ต้องใช้

  1. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ชุด
  2. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดิน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของที่ดิน, ผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
  4. ในกรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้

สถานที่ติดต่อ

  • ฝ่ายสำรวจและประมาณราคาทรัพย์สินกองรังวัดและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำนักการโยธากทม. 2 โทร 02- 2460301 – 2 ต่อ 1446 – 1447

 2. การขอรับเงินค่าทดแทนที่ถูกเวนคืนโดยกรุงเทพมหานคร

          เจ้าของที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอรับเงินค่าทดแทนได้ในวันและเวลาราชการ

 

หลักฐานที่ต้องใช้

  1. โฉนดที่ดินพร้อมสำเนาโฉนดที่ดินและเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของที่ดิน, เจ้าของอาคาร, ผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
  4. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
  5. ทะเบียนสมรส บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมสำเนาที่ลงนามรับรองแล้ว จำนวน 1 ชุด กรณีอย่าหรือคู่สมรสมรณะ ต้องยื่นในหย่าหรือมรณะบัตรแล้วแต่กรณีด้วย
  6. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน กรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างอาคาร
  7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่ เกิน 6 เดือน และผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นของนิติบุคคล)
  8. ในกรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้

สถานที่ติดต่อ

          ฝ่ายจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน กองรังวัดและจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน สำนักการโยธากทม. 2 โทร. 02- 2460301 – 2 ต่อ 1446 – 1447

 

การขอรับเงินค่าทดแทนที่ถูกเวนคืนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ค่าทดแทนที่ดิน

  1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  3. โฉนดที่ดิน พร้อมสำเนาภาพถ่ายทุกหน้า 2 ชุด
  4. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  5. ใบเสร็จรับเงินค่าขอรังวัดของกรมที่ดิน

ค่าทดแทนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นและค่าทดแทนอื่น ๆ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  3. ใบอนุญาตปลูกสร้าง (หากมี)
  4. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดิน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  5. โฉนดพร้อมสำเนาภาพถ่ายทุกหน้า 2 ชุด
  6. ใบเสร็จรับเงินค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ในเดือนสุดท้าย พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ชุด

ค่าทดแทนไม้ยืนต้น และพืชผล

  1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  3. โฉนดที่ดิน พร้อมสำเนาภาพถ่ายทุกหน้า 2 ชุด
  4. หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินพร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด

ค่าทดแทนในการเช่า

  1. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  3. หนังสือสัญญาเช่า พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
  4. หนังสือแสดงการเสียภาษีโรงเรือน หรือค่าเช่า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up