การรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

การรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ

  1. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
  2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
  3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
  4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

หลักฐานประกอบการยื่น ขอรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

  1. บัตรประจำตัว
  2. ทะเบียนบ้าน
  3. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
  5. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
   • กรณี ขอรวมโฉนด ที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
   • ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
   • ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
   • ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ
  2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัดเพื่อ
   • กำหนดวันทำการรังวัด
   • กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
   • กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ
  3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
  4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
  5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

          ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

  • เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
  • เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท

3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท

3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท (สำหรับที่ดินในเขตพื้นที่ กทม.)

3.4 ค่าคนงานรังวัด ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด  ( สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายของแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th >งานบริการประชาชน> ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน พิสูจน์สอบสวนและตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ )


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up